שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן

דבר אחר ע"פ שנים עדים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן:

הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבא אוקי רבא תורגמן בינייהו והיכי עביד הכי והתנן שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן רבא ומידע הוה ידע מה דהוו אמרי ואהדורי הוא דלא הוה ידע (ז.)

אילעא וטוביה קריביה דערבא הוה סבר רב פפא למימר גבי לוה ומלוה רחיקי נינהו א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אאי לית ליה ללוה לאו בתר ערבא אזיל מלוה