על מנת שלא תשמטני שביעית

ואמר רב יהודה אמר שמואל האומר לחבירו ע"מ שלא תשמטני שביעית שביעית משמטת לימא קסבר שמואל מתנה על מה שכתוב בתורה הוא וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל והא איתמר האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה רב אומר יש לו עליו אונאה ושמואל אומר אין לו עליו אונאה הא איתמר עלה אמר רב ענן לדידי מפרשא ליה מיניה דשמואל על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה על מנת שאין בו אונאה הרי יש בו אונאה ה"נ על מנת שלא תשמטני בשביעית אין שביעית משמטתו ע"מ שלא תשמטני שביעית שביעית משמטתו

הלוואה על תנאי שלא תתבטל בשמיטה

עוד הלכה של רב יהודה בשם שמואל: מי שאומר לחברו אני מלווה לך ע״מ שלא תשמטני שביעית (כלומר ההלוואה לא תתבטל בשנת השמיטה) – שביעית משמטת, כלומר זה לא מועיל כיוון ששואל סובר שזה מתנה על מה שכתוב בתורה וכל מי שמתנה על הכתוב בתורה תנאו בטל.

הגמרא מביאה ברייתא שלכאורה סותרת את זה אם מישהו מכר לחברו משהו ואמר לו אני מוכר לך ע״מ שלא תהיה לך עלי הונאה רב אומר יש לו עליו הונאה ושמואל אומר שאין לו עליו הונאה ושואלים זה עוד מקרה של מתנה על מה שכתוב בתורה מדוע שמואל סובר שהתנאי קיים?

רב ענן מסביר בשם שמואל שזה תלוי בדיוק של התנאי על מנת שאין לך עלי הונאה אין לו עליו הונאה כלומר הוא מדבר על המקרה הספציפי הזה שלא יהיה לו עליו הונאה אבל אם אמר ע״מ שאין כאן הונאה זה להתנות על מה שכתוב בתורה ואז תנאו בטל. כלומר אדם אומר לחברו אני מוכר לך ולא תהיה לך עלי דרישת הונאה

גם במקרה שלנו אם אמר לו ״אני מלווה לך ע״מ שלא תשמטני בשביעית״ אין שביעית משמטת אבל אם אמר לו ע״מ שלא תשמטני שביעית זה מתנה על מה שכתוב בתורה כי השביעית משמטת ואת זה לא ניתן לבטל. אפשר לקבוע עם מישהו שבשביעית לא תתבטל ההלוואה.