עד זומם משלם לפי חלקו

אמר רב יהודה אמר רב עד זומם משלם לפי חלקו מאי משלם לפי חלקו אילמא דהאי משלם פלגא והאי משלם פלגא תנינא משלשין בממון ואין משלשין במלקות אלא כגון דאיתזום חד מינייהו דמשלם פלגא דידיה ומי משלם והא תניא אין עד זומם משלם ממון עד שיזומו שניהם אמר רבא באומר עדות שקר העדתי כל כמיניה אכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד אלא באומר העדנו והוזמנו בב"ד פלוני כמאן דלא כר"ע דאי כר"ע הא אמר אף אינו משלם ע"פ עצמו באלא באומר העדנו והוזמנו בב"ד פלוני וחוייבנו ממון ס"ד אמינא כיון דלחבריה לא מצי מחייב ליה איהו נמי לא מיחייב קמ"ל
הסבר

דין שאמר רב יהודה בשם רב

הגמרא שואלת מה הכוונה בדין זה? אם הכוונה היא שכל אחד מהעדים משלם חצי ממה שזממו להוציא מהעד יש משנה מפורשת בהמשך שמדברת על זה שאם העידו על מישהו שחייב למשל 200 זוז ונמצאו זוממים הם ישלמו לו 200 זוז אבל זה יתחלק ביניהם כלומר כל אחד ישלם 100 אבל אם העידו שחייב מלקות כל אחד מהם ילקה בצורה מלאה כי לא מחלקים עונש מלקות

הגמרא מציעה שהזימו רק עד אחד ולכן שישלם את חלקו הגמרא דוחה עם משנה שאין עד זומם משלם עד שיוזמו כל העדים.

רבא מציעה שהעד עצמו הודה שהעיד עדות שקר (נניח שהוא הזים את עצמו) – הגמרא דוחה ומביאה דין שאחרי ששמעו עדות העד לא יכול להעיד שוב ולחזור בו

הגמרא מתקנת שכוונת רב היתה שהעד הלך לבית דין אחר והעיד שם שהוא הוזם בבית דין פלוני אז אולי ישלם את חלקו הגמרא מקשה שלא סביר שרב חשב בניגוד לדעת רבי עקיבא שאומר שהמודה בקנס פטור וכיוון שזה קנס לא היה צריך לשלם כלל

מתקנת הגמרא שוב את כוונת רב עד שהעיד בבית דין אחר שהוא הוזם יחד עם עוד עד אחר בבית דין פלוני וחוייב ממון כלומר בית הדין כבר פסקו את דינו וחייבו אותו לשלם וכרגע זה לא קנס יותר אלא חיוב ממוני ולכן אולי היינו חושבים שבגלל שהעד השני נעלם אז גם עד זה לא ישלם מלמדת אותנו הגמרא שלא כך אלא העד משלם את החלק שלו בלי קשר לעד השני   

 

למרות שדין עדים זוממים רגילים עדיין לא הוזכר בצורה מלאה כבר בתחילת המסכת הוזכרו כל הדינים בקצרה מעין מבוא להמשך