מעידים אנו באיש פלוני שחייב לחברו מאתיים זוז

מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי ר' מאיר וחכ"א כל המשלם אינו לוקה מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממין לוקין שמונים משום (שמות כ, יב) לא תענה ברעך עד שקר ומשום (דברים יט, יט) ועשיתם לו כאשר זמם דברי ר' מאיר וחכ"א אין לוקין אלא ארבעים:

משנה האם לוקים ומשלמים?

רבי מאיר סובר שכאשר עדים שהעידו על חוב נמצאו זוממים הם ילקו בגלל איסור לאו של לא תענה ברעך עד שקר וישלמו בגלל הדין שם כאשר זמם חכמים חולקים עליו מי שמשלם אינו לוקה

מקרה שני הוא שהעידו על אדם שחייב מלקות ונמצאו זוממים לוקים 80 לפי רבי מאיר שוב בגלל דין של כאשר זמם ושל לא תענה וחכמים חולקים עליו שלוקים רק 40