מסכת מכות – חלוקה לפי סוגיות

סוגיות (בסוגריים מצויין מעבר עמוד)

פרק א – כיצד העדים

הקדמה

משנהכיצד העדים

כיצד אין העדים

לו ולא לזרעו (ב:)

מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב גלות

רמז לעדים זוממים

ד דברים בעדים זוממים (ג.)

עד זומם משלם לפי חלקו

משנהמעידין אנו את איש פלוני שגרש את אשתו

משנהמעידין אנו את איש פלוני שחייב לחברו אלף זוז

המלווה את חברו לעשר שנים (ג:)

על מנת שלא תשמטני שביעית

המלווה את חברו סתם

הפותח בית צוואר בשבת

שלושה לוגין מים (ד.)

חבית מלאה מים שנפלה לים

משנהמעידים אנו באיש פלוני שחייב לחברו 200 זוז

כדי רשעתו (ד:)

משנהמשלשין בממון (ה.)

משנהאין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמם (ה:)

משנהאין העדים נעשים זוממים עד שיגמר הדין

משנהע״פ שניים עדים (ו.)

משנההיו שנים רואים (ו:)

עדות מיוחדת

השונא וחבר נהרגים

שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן (ז.)

משנהמי שנגמר דינו וברח

פרק ב – אלו הן הגולין

משנה – אלו הן הגולין