חבית מלאה מים

ואמר רב יהודה אמר רב חבית מליאה מים שנפלה לים הגדול הטובל שם לא עלתה לו טבילה חיישינן לשלשה לוגין שלא יהו במקום אחד ודוקא לים הגדול דקאי וקיימא אבל נהרא בעלמא לא תניא נמי הכי חבית מליאה יין שנפלה לים הגדול הטובל שם לא עלתה לו טבילה חיישינן לשלשה לוגין שאובין שלא יהו במקום אחד וכן ככר של תרומה שנפל שם טמא מאי וכן מהו דתימא התם אוקי גברא אחזקיה הכא אוקי תרומה אחזקה קמ"ל

חבית מים שנפלה לים

עוד אמרה של רב יהודה בשם רב: חבית מלאה מים שנפלה לים ומישהו קפץ מיד אחרי וטבל שם לא נחשבת לו הטבילה בגלל שחוששים שיהיו במקום שבו הוא טובל 3 לוגין מים שאובים. לכאורה כל מים שנוסיף למקווה אחרי שיש בו 40 סאה יתבטלו בו בטח שמדובר בים. הסיבה שלא מועילה טבילה היא תקנת חכמים שמי שטובל במים שאובים או שנשפכים עליו 3 לוגין מים שאובים נחשב שני לטומאה תקנה זו נקבעה אחרי שאנשים היו מקפידים לשטוף את גופם אחרי טבילה במקווה שמימיו לא נקיים ופחדו שישתרש המנהג ובסוף יחשבו שהשטיפה היא המטהרת ולא המקווה ולכן קבעו חכמים את תקנתם.

ההוראה של רב היא דווקא אם זה נפל לים הגדול שהמים בו לא זורמים אבל אם זה נהר אין בעיה

 

 חבית מלאה יין שנפלה לים

הגמרא מביאה ברייתא שמסייעת לדברי רב חבית של יין שנפלה לים ומישהו טבל שם מיד לא עלתה לו טבילה וכמו כן אם נפל מיד אחרי הטבילה שלו כיכר לחם של תרומה הוא נטמא כי היין נטמא מהאדם והלחם מהיין. לכאורה החלק השני מיותר כי ברור שאם האדם טימא את הין אז מה שנגע בו נטמא. הסיבה שהברייתא מביאה את החלק השני היא שאולי נחשוב שבגלל שהאדם היה לפי הטבילה טמא ונשאר טמא אולי נשאיר את הלחם טהור כפי שהיה לפי שנפל לים משמיעה לנו הברייתא שלא כך אלא הוא נטמא