הפותח בית צוואר בשבת

ואמר רב יהודה אמר רב הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת מתקיף לה רב כהנא וכי מה בין זה למגופת חבית א"ל זה חבור וזה אינו חבור

הפותח בית צוואר בשבת

הוראה נוספת של רב יהודה בשם רב מי שפותח בית צוואר בשבת חייב חטאת. הכוונה שחלוק חדש שתפרו אותו מלא וכאשר לובשים אותו בפעם הראשונה קורעים פתח להכניס את הראש וזה נחשב גמר מלאכה ואסור משום ״מכה בפטיש״.

רב כהנא מקשה עליו מה ההבדל בין זה לבין מכסה של חבית שמותר לפתוח אותו בשבת למרות שהוא מחובר בטיט? עונה הגמרא החלוק היה חבור, כלומר סגור והפתח זה משהו חדש בו ואליו החבית שחוברה עם מכסה היתה כבר פתוחה וסגרו אותה עם מכסה וטיט כלומר לא נוצר פתח חדש